حداقل دماي مجاز بتن ریزی

سه شنبه 6 مهر 1395
12:29
زهرا مرزبان

الف: حداقل دماي مجاز بتن هنگام اختلاط، ريختن و نگهداري و نيز حداكثر مجاز افت تدريجي دما در ٢٤ ساعت اوليه پس از خاتمه از حفاظت بتن مطابق جدول ٤-24 است.
ب: دماي بتن هنگام اختلاط نبايد بيش از ٨ درجه سلسيوس (سانتيگراد) زيادتر از مقادير جدول ٤-24 باشد زيرا موجب اتلاف انرژي بيشتر، افت شديد اسلامپ و در نهايت كاهش كيفيت بتن مي گردد.
پ: دماي بتن هنگام بتن ريزي نبايد بيش از ١١ درجه سلسيوس (سانتيگراد) زيادتر از مقادير جدول باشد، در غير اين صورت موجب كاهش كيفيت بتن مي گردد.
4-6-3-6- نكات مربوط به حمل و ريختن بتن
الف: حمل و بتن ريزي بايد به نحوي باشد كه بتن تازه، دماي خود را از دست ندهد. بتن بايد تا حد امكان در وسايل سربسته و عايق بندي شده حمل گردد.
ب: قبل از بتن ريزي بايد ميلگ ردها، قالب، سطح بتن سخت شده قبلي و زمين از هر نوع يخزدگي زدوده شود.
4-24- دماي بتن بر حسب درجه سلسيوس (سانتيگراد) در مراحل مختلف كار باتوجه به دماي محيط و اندازه اعضا و قطعات
ردیف شرح دمای
محیط ابعاد اعضا و قطعات (میلیمتر)
کمتر از 300 300 تا 900 900 تا 1800 بیش از 1800
1 حداقل دمای بتن
هنگام اختلاط بیش از 1- 16 13 10 7
2 18- تا 1- 18 16 13 10
3 کمتر از 18-* 21 18 16 13
4 حداقل دمای بتن
هنگام ریختن و نگهداری به هر میزان 13 10 7 5
5 حداكثر مجاز افت تدريجي دماي بتن در ٢٤ ساعت اوليه پس از خاتمه حفاظت از بتن به هر میزان 28 22 17 11
*چنانچه تدابيري ويژه براي اختلاط و بتن ريزي فراهم نگردد، ريختن بتن در دماي 20- درجه سلسيوس (سانتيگراد) و كمتر از آن ممنوع است.

 


[ بازدید : 217 ]

پیوندها

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]